Regulamin HOSTING

 
§1 OPŁATY

1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania wszelkich usług na serwerach FIRMY MBEST Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie rozpatrywane.
3. FIRMA MBEST zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Klientów w panelu administracyjno-informacyjnym, do którego każdy Klient dostanie dostęp w momencie aktywacji konta.

§2 OPŁATY

1. Wszystkie usługi zakładane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie www.mbest.pl. Jeżeli Abonet opłaci abonament to konto zostanie aktywowane w przeciągu 48h od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto FIRMY MBEST.
2. Na 21 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego FIRMA MBEST wyśle każdemu klientowi wiadomość przypominająca o możliwośći wydłużenia abonamentu, według cen zamieszczonych na stronie w momencie dokonowania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana. Jeżeli w przeciągu kolejnych 7 dni nie kwota nei wpłynie na konto FIRMY MBEST, to takie konto zostanie definitywnie skasowane.
3. Opłata abonamentowa jest wyłącznie opłatą za posiadanie i użytkowanie konta na serwerze FIRMY MBEST.
4. FIRMA MBEST nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

§3 PRYWATNOŚĆ

1. FIRMA MBEST zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe.
2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
3. FIRMA MBEST nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez firmę MBEST w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MBEST

1. Serwery są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. Firma MBEST zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacją systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).
2. W przypadku konieczność odłączenia części usług firma MBEST zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Za brak dostępu do serwerów z winy firmy MBEST trwających powyżej 24h, firma MBEST zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.
4. Firma MBEST nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów powstałe w wyniku:
- przerwania połączenia niezawinione przez firmę MBEST,
- kataklizmów,
- działanie czynników i osób trzecich,
- nieprawidłowego użytkowania kont,
- nieotrzymania poczty elektronicznej.
5. FIRMA MBEST nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. Firma MBEST zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
- będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
- Abonent działa na szkodę innych Użytkowników kont firmy MBEST lub użytkowników sieci Internet,
- Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
- nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
3. Abonent firmy MBEST nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody administratorów firmy MBEST.
4. Każdy Abonent w przypadku braku własnej domeny zobowiązuje się używać wyłącznie adresów w postaci www.Twój_login.mbest.pl oraz www.subdomeny.Twój_login.mbest.pl.

§6 OGRANICZENIA

1. Na swoich serwerach FIRMA MBEST zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
2. Firma MBEST dopuszcza na swoich serwerach witryny erotyczne jednak po wcześniejszych uzgodnieniach z administratorem firmy MBEST.
3. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie Właścicielowi danej usługi.
4. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, firma MBEST zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony w panelu administracyjno-informacyjnym, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rezygnacja z usług świadczonych przez firmę MBEST na wniosek Abonenta nie zobowiązuje firmy MBEST do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
2. Wypowiedzenie umowy na wniosek firmy MBEST zobowiązuje firmę MBEST do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.
3. Umowa między klientem a firmą MBEST wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trawnia poprzedniej usługi.

§8 FAKTURY VAT

1. Zgodnie z paragrafem 37 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1024 z późniejszymi zmianami) i w związku z załącznikiem numer 3 tegoż rozporządzenia:
- do otrzymania faktur VAT uprawnieni są wszyscy nabywcy, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług na serwerach firmy MBEST, niezależnie od tego czy są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT,
- podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług firmy MBEST, danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby.
2. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez firmę MBEST w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapłaty.
<- powrót
MBEST PIOTR MICHALSKI
ul. Kiełkowska 5A
64-211 Obra

tel.kom. 607 300 910
E-mail: mbest@mbest.pl
Mapa Dojazdu
liczba odwiedzin: 423288 online: 1